Privacybeleid

PREAMBULE

Dit beleid inzake gegevensbescherming beoogt u erover te informeren hoe STALLERGENES GREER en onze aangesloten vennootschappen uw persoonsgegevens gebruiken en beheren en wel voor alle vormen van gegevensverwerking die verricht worden in het kader van onze commerciële relaties en onze activiteiten. Dit beleid omvat met name de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens via de site https://www.stallergenesgreer.be.

STALLERGENES GREER is zich ten volle bewust van het belang van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens in het numerieke tijdperk en verbindt er zich toe te zorgen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens tegenover alle personen met wie zij relaties heeft. Daarbij worden Algemene Verordening Gegevensbescherming - Burger van 27 april 2016 (hieronder: “AVG”) op de meest strenge wijze nageleefd.

Dit omvat alle verwerkingsactiviteiten die worden verricht betreffende personen met wie we commerciële relaties hebben in het kader van onze activiteiten en onze zakenrelaties, namelijk:

 • patiënten en hun familieleden of verwanten;
 • deelnemers aan klinische proeven;
 • gebruikers van onze producten en diensten, waaronder de gebruikers van onze websites en apps;

Met dit beleid wordt beoogd om u te helpen bij het begrijpen van volgende elementen:

 • De doeleinden: voor welke redenen en doelstellingen verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • De grondslagen: wat zijn de wettelijke grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen?
 • Vanaf waar en vanuit welke bronnen verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 • Wie zijn de gemachtigde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen meedelen?
 • In welke plaats mogen wij en de gemachtigde partijen uw persoonsgegevens verwerken?
 • Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens en wat is onze aanpak bij het bepalen van de bewaringsduur?
 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
 • Hoe kan u contact opnemen met ons?

Dit Beleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd, in het bijzonder om het aan te passen aan de evolutie of aan de wijzigingen van het toepasselijke recht of aan onze interne gebruiken. Deze wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op deze pagina. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen

Wij verbinden er ons in elk geval toe om de twee (2) volgende essentiële beginselen na te leven:

 • U blijft meester van uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden transparant, vertrouwelijk en beveiligd verwerkt.

 

ARTICLE 1. IDENTITEIT & CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is de vennootschap STALLERGENES GREER Ltd (hieronder: STALLERGENES) en haar aangesloten vennootschappen.

Het kan zijn dat uw gegevens worden gedeeld tussen de vennootschap STALLERGENES GREER en haar aangesloten vennootschappen.

STALLERGENES Belgium SA, met maatschappelijke zetel te 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgium

Voor vragen over het beheer en het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons:

 

ARTICLE 2. GEGEVENS VAN ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat voor u klaar om te antwoorden op al uw vragen, ook omtrent de uitoefening van rechten betreffende uw persoonsgegevens.

U kunt hem bereiken via dit contactformulier per mail aan dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, of per brief aan Stallergenes Belgium SA, 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgium

 

ARTICLE 3. VERZAMELING EN  OORSPRONG VAN GEGEVENS

Alle u betreffende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Ofwel rechtstreeks bij u: wat betreft de gegevens die u via verschillende dragers meedeelt, gedurende een inschrijving of het gebruik van de app, via enquêtes en alle andere rechtstreekse of onrechtstreekse interacties met onze groep. Het kan bijvoorbeeld gaan over gegevens die u ons meedeelt wanneer u zich inschrijft voor deelname aan door ons ondersteunde evenementen, wanneer u ons een vraag om inlichtingen stuurt, etc.

 

 • Ofwel onrechtstreeks in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Burger van 27 april 2016
  • Gegevens die wij automatisch verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij uw interacties met onze websites, onze platforms, onze apps en onze diensten opvolgen, met name via cookies.
  • Gegevens die wij verzamelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving vanuit openbare bronnen, waaronder door u op verschillende dragers gepubliceerde gegevens.
  • Gegevens die wij op rechtmatige manier verkrijgen van derden, bijvoorbeeld wanneer wij uw contactgegevens of uw financiële gegevens moeten bevestigen, of wanneer wij de homologatie van medische beroepsbeoefenaars controleren. In een dergelijk geval ontvangen wij deze persoonsgegevens doorgaans van derden die daartoe gemachtigd zijn in het kader van hun eigen beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer of in overeenstemming met de wet. Indien nodig zullen wij u over de identiteit van deze derden informeren overeenkomstig de voorwaarden van de informatieberichten en wij zullen u uitnodigen om hun eigen beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen om zo meer te weten te komen over de oorsprong van deze persoonsgegevens en de verzameling ervan.
  • Hoewel het mogelijk is dat wij in bepaalde gevallen met de toestemming van hun ouders of voogden persoonsgegevens over kinderen verzamelen om bepaalde diensten te kunnen verstrekken, zoals klinische activiteiten of programma’s voor bijstand aan patiënten, hebben wij geen kennis van gevallen waarin wij persoonsgegevens van minderjarigen opvragen, net zoals wij ons niet op hen richten. Indien een ouder of voogd zou vernemen dat zijn kind persoonsgegevens heeft verstrekt, nodigen wij deze persoon uit om contact met ons op te nemen via het onderstaande punt “Hoe ons contacteren”. Wij nemen dan de nodige maatregelen om deze gegevens uit ons gegevensbestand te schrappen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

U wordt in ieder geval erover geïnformeerd voor welke doeleinden uw gegevens door ons worden verzameld via de verschillende formulieren voor verzameling van gegevens online, uw klantenrekening, dan wel via ons handvest voor het beheer van cookies.

 

ARTICLE 4. DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt voor:

Het beheer van onze websites en de app

Rechtsgrondslag :

 • Ons gerechtvaardigd belang om de optimale werking en kwaliteit van onze site en apps te garanderen;
 • Uw toestemming bij uw inschrijving;

Deze verwerking omvat:

 • Het aanbieden van een beveiligde toegang tot onze onlinediensten, onze platforms en onze apps;
 • Het beheer van uw online rekeningen om u toegangsrechten te verlenen of deze te verifiëren, met name via wachtwoorden, aanwijzingen voor het herstellen van wachtwoorden, beveiligingsvragen en -informatie, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, nummer van beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, rijbewijs- en paspoortgegevens;
 • De presentatie van onze producten en aan u aangepaste aanbiedingen;

 

De rekrutering van personeel

Rechtsgrondslag :

 • Ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan onze personeelsbehoeften.

Deze verwerking bestrijkt:

 • De realisatie van de nodige rekruteringsactiviteiten om een kandidaat te vinden die de vereiste bekwaamheden heeft voor een bepaalde post,
 • De voeding van het bestand CV’s van de onderneming.

De geneesmiddelenbewaking

Rechtsgrondslag :

 • De naleving van de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen en met name: de wettelijke verplichtingen in verband met geneesmiddelenbewaking en toezicht op mogelijke bijwerkingen van de producten

De geneesmiddelenbewaking bestrijkt:

 • Toezicht op bijwerkingen op patiënten die behandeld worden met de STALLERGENES-producten en opsporing van het verband tussen de inname van het product en de bijwerkingen;
 • Het beheer van de contacten, door STALLERGENES, met de kennisgever (patiënt, lid van een erkende patiëntenorganisatie), met de persoon die moet ondervraagd worden om nadere informatie te krijgen over de gesignaleerde bijwerkingen, of met de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die de persoon die de bijwerkingen ervaart, opvolgt;
 • De veiligheid en de verbetering van de producten, evaluatie van het voordeel/risico van de producten
 • Toezicht op de veiligheid,
 • Het crisismanagement,
 • De invoering van preventie-acties en onderzoeken;
 • De realisatie van de administratieve formaliteiten, de registraties, de verklaringen en de audits.

De medische informatie

Rechtsgrondslag :

 • Uw toestemming om uw aanvraag te behandelen;
 • Contractueel: wanneer u reeds cliënt bent bij STALLERGENES

De medische informatie omvat:

 • Het beheer van antwoorden op uw vragen betreffende de kenmerken van het product, de inname ervan of nog de regelgeving;
 • De bijstand aan patiënten,
 • Het aanbieden van de Diensten van bijstand aan de gezondheidsdiensten;
 • Het beheer van de deelname van de patiënten;
 • Het leveren van informatie over voorschrijfgedrag;

E-mailingcampagnes

Rechtsgrondslag :

 • Uw toestemming wanneer deze vereist is door de van kracht zijnde regelgeving, met name inzake commerciële prospectie en cookies

De e-mailingcampagnes waarbij u betrokken bent, omvatten:

 • De creatie van e-mailingcampagnes;
 • De verzending van newsletters.

Antwoorden op aanvragen van de overheid

Rechtsgrondslag :

 • De uitvoering van verzoeken van bevoegde officiële autoriteiten in overeenstemming met het toepasselijke recht

De behandeling van antwoorden op aanvragen van autoriteiten omvat:

 • Antwoorden op aanvragen van administratieve of rechterlijke instanties in overeenstemming met het toepasselijke recht;
 • Het antwoord op gerechtelijke vorderingen, een bevel of elke andere beslissing van een gerechtelijke of administratieve autoriteit.

Professionele waarschuwingen

Wettelijke basis :

 • Naleving van de geldende wettelijke en reglementaire verplichtingen

Deze verwerking dekt de melding en verwerking van professionele waarschuwingen

ARTICLE 5. VERWERKTE GEGEVENS

Het verplichte of facultatieve karakter van de gevraagde persoonsgegevens en de eventuele gevolgen voor u wanneer niet wordt geantwoord, worden tijdens de verzameling ervan gepreciseerd.

Voor het beheer van de websites en de apps

Identiteit en contactgegevens

Verbindingsgegevens

Allergische statusgegevens; locatiegegevens;

Gegevens betreffende de impact van de allergische toestand op het beroepsleven

Voor de rekrutering van personeel

Identiteit en contactgegevens, informatie vervat in de CV, foto, familiale situatie, motivering om te postuleren.

Voor de geneesmiddelenbewaking

Identiteit, contactgegevens, geboortedatum, medische afgevaardigden of werknemers en kennisgevers, nummer van plaatselijk geval en een nummer van internationaal geval, medische geschiedenis van de patiënt (parcours) en de familie, gebruikt product, aard van de bijwerking(en)

Er wordt verduidelijkt dat deze behandeling en ermee verband houdende gegevens onder een pseudoniem worden opgeslagen.

Voor de medische informatie

Identiteit van de patiënt, telefoonnummer, cliëntennummer, pathologie (algemene beschrijving voor overmaking aan de geneesmiddelenbewaking).

Voor e-mailingcampagnes

Identiteit, contactgegevens, nr. van inschrijving bij de Orde voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Voor antwoorden op aanvragen van de overheid

Alle gegevens waarmee kan worden geantwoord op gerechtelijke vorderingen, een bevel of elke andere beslissing van een gerechtelijke of administratieve autoriteit.

Voor professionele waarschuwingen

Identiteit, functies en contactgegevens van de verzender van de professionele waarshcuwing;

Gemelde feiten;

Elementen verzameld in het kader van de controle van de gemelde feiten;

- verslag van de verificatieverrichtingen;

- aan de waarschuwing gegeven gevolg, 

Inloggegevens

 

ARTICLE 6. GEADRESSEERDEN VAN UW GEGEVENS

Binnen de perken van hun respectieve taken en voor de in artikel 4 vermelde doelstellingen zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, de volgende:

 • Onze gemachtigde personen en de door onze aangesloten vennootschappen gemachtigde personen: het gemachtigde personeel van onze diensten marketing, productie, commercialisatie, administratieve dienst, dienst logistiek en informatica, welke belast zijn met het beheer van de klantenrelatie en de prospectie, alsook met de controle, waaronder de geneesmiddelenbewaking
 • Het gemachtigde personeel van onze partners (beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en gezondheidsorganisaties, distributeurs, andere leden van de farmaceutische industrie en de gezondheidssector)
 • Het gemachtigde personeel van onze onderaannemers:
  • Hostingproviders
  • Aanbieders van analyse- en database-oplossingen
  • Providers van e-mailoplossingen
  • E-mailproviders
  • CRM Solution Providers
  • Aanbieders van archivering
  • Aanbieders en uitgevers van telefoonoplossingen
  • Uitgevers van gegevensbestanden

Gelieve op te merken dat uw gegevens niet aan derden worden verkocht

 

ARTICLE 7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Wij zijn een multinationale organisatie met filialen, partners en onderaannemers die in talrijke landen overal ter wereld gevestigd zijn. Om deze reden kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens overdragen (onder andere door toegang ertoe te verlenen, door toe te staan dat ze bekeken worden of door ze op te slaan) naar andere rechtsgebieden, waaronder vanuit en buiten de Europese Unie, naar landen die mogelijk niet worden geacht een niveau van bescherming te bieden dat gelijkwaardig is aan dat van het land waar u woont.

Als wij persoonsgegevens moeten overdragen buiten de Europese Unie, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen bestaan, zoals deze voorgeschreven zijn door de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (zoals met name door de desgevallend toepasselijke bepalingen uit de modelovereenkomst van de Europese Commissie).

 

ARTICLE 8. LOOPTIJD VAN DE BEWARING VAN DE GEGEVENS

De bewaringstermijn van de gegevens hangt af van de doeleinden van de verwerking en er wordt met name rekening gehouden met de toepasselijke wettelijke bepalingen die voor bepaalde gegevenscategorieën een precieze bewaringsduur opleggen, met eventueel verjaringstermijnen en aanbevelingen van ADP die van toepassing zijn op bepaalde categorieën gegevensverwerking.

 

ARTICLE 9. UW RECHTEN

U hebt de mogelijkheid om bepaalde rechten die u verleend zijn op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uit te oefenen.

Daartoe delen wij u mee dat u gerechtigd bent:

 1. om op eenvoudig verzoek toegang tot uw persoonsgegevens te hebben, in welk geval u een kopie ontvangt, tenzij de gegevens u rechtstreeks ter beschikking worden gesteld (artikel 15 AVG),
 2. een rechtzetting van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer zij niet correct, onvolledig of achterhaald zijn (artikel 16 AVG), 
 3. de schrapping van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de door de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens voorziene situaties (“recht om te worden vergeten“) (artikel 17 AVG) wanneer deze gegevens niet correct, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 4. om uw instemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het rechtmatige karakter van de verwerking, wanneer uw persoonsgegevens verwerkt en verzameld werden op basis van uw toestemming (artikel 13-2c AVG)
 5. om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens wanneer zij verzameld en verwerkt worden op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In een dergelijk geval moet u uw verzoek rechtvaardigen door ons uw bijzondere situatie uit te leggen (artikel 21 AVG)
 6. om beperking van de verwerking te vragen in de gevallen voorzien door het toepasselijke recht (artikel 18 AVG),
 7. om uw persoonsgegevens te ontvangen voor overdracht ervan aan derden van uw keuze, dan wel om de rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan deze derde door ons te verkrijgen wanneer dat technisch haalbaar is (dat recht is uitsluitend van toepassing wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming (artikel 20 AVG).

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen per mail aan dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, of per brief aan Stallergenes Belgium SA, 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgium en daarbij uw identiteit aan te tonen .

Wij zullen de nodige maatregelen treffen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U kunt eveneens een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nodigen u uit om eerst met ons contact op te nemen. Maar indien u dit recht wenst uit te oefenen, moet u rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit en ADP

 

ARTICLE 10. VERBINDINGSGEGEVENS EN COOKIES

Wij gebruiken op onze website en online apps verbindingsgegevens (datum, tijdstip, internetadres, protocol van de computer van de bezoeker, bezochte pagina) en cookies (kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen) waarmee wij u kunnen identificeren, uw bezoeken kunnen memoriseren, met name inzake de bezochte pagina's, waarmee wij het publiek van onze site en onze mobiele applicatie kunnen meten en U promotionele aanbiedingen en gerichte advertenties kunnen voorstellen op basis van uw navigatie, uw behoeften en uw interessepunten.

Het soort cookies waarvan u de installatie op uw computer aanvaardt, kunt u toestaan, weigeren of selecteren door te surfen naar ons Handvest inzake het beheer van cookies.

 

Last updated on: 25/06/2019

Voorkeuren beheren