Hlásenie vedľajších účinkov liekov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Akýkoľvek vedľajší účinok môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk alebo na https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo prostredníctvom formulára, ktorý zašlete na e-mail: jaromir.palecek@stallergenesgreer.com.

Kontaktovať ho môžete na tel. čísle +420 602 273 411 alebo prostredníctvom formulára, ktorý zašlete na jaromir.palecek@stallergenesgreer.com.

Zaslaním formulára poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Stallergenes.