Zásady spracovania osobných údajov

PREAMBULA

Tieto Zásady ochrany osobných údajov majú za cieľ Vás informovať o spôsobe, ktorý my, spoločnosť STALLERGENES GREER a naše pridružené spoločnosti používame a ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to pri každom spracovaní údajov vykonávanom v rámci našich obchodných vzťahov a našej činnosti. Tieto zásady zahŕňajú predovšetkým zber a spracúvanie Vašich údajov cez stránku https://www.stallergenesgreer.sk.

Spoločnosť STALLERGENES GREER si plne uvedomuje dôležitosť súkromia a ochrany osobných údajov v tejto digitálnej dobe a zaväzuje sa zabezpečiť príslušnú ochranu osobných údajov s ohľadom na všetky osoby, s ktorými udržiava vzťah za prísneho dodržiavania zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon „IEL“) v znení neskorších predpisov a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“).

To sa týka všetkých činností vykonávaného spracúvania voči osobám, s ktorými máme vzťahy v rámci našich činností a našich obchodných vzťahov, a to:

 • Používateľov našich výrobkov a služieb vrátane používateľov našich internetových stránok a aplikácií,
 • Zástupcov našich subdodávateľov a našich obchodných partnerov,
 • Kandidátov v rámci našich náborových činností,

Cieľom týchto zásad je pomôcť Vám pochopiť:

 • Zmysel: pre aké ciele a dôvody spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Základy: aký je právny základ opodstatňujúci spracúvanie osobných údajov
 • Na základe toho odkiaľ a z akých zdrojov zbierame Vaše osobné údaje
 • Ktorým oprávneným stranám môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje
 • Kde my a oprávnené strany môžeme spracúvať Vaše osobné údaje
 • Aké bezpečnostné opatrenia skupina zaviedla na ochranu Vašich osobných údajov
 • Ako dlho uschovávame Vaše osobné údaje a akým spôsobom stanovujeme dobu ich uschovávania
 • Aké sú Vaše práva a ako ich môžete vykonávať
 • Ako nás kontaktovať.

Tieto zásady sa u nás časom môžu meniť, najmä s cieľom prispôsobiť sa vývoju alebo zmenám rozhodného práva alebo vnútorným postupom. Zmeny budú uvedené na tejto stránke. Tieto zásady si preto pravidelne čítajte.

V každom prípade sa zaväzujeme dodržiavať nasledovné dva (2) princípy:

 • Naďalej máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi,
 • Vaše údaje sú spracúvané transparentným, dôverným a zabezpečeným spôsobom.

 

ARTICLE 1. IDENTITA A ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Prevádzkovateľom Vašich údajov je spoločnosť STALLERGENES GREER (ďalej len STALLERGENES) a pridružené spoločnosti.

Vaše údaje môžu byť zdieľané medzi spoločnosťou STALLERGENES GREER a jej pridruženými spoločnosťami.

STALLERGENES CZ, s.r.o. – organizačná zložka, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, so sídlom spoločnosti na Česká 3/98, 831 03 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so správou osobných údajov nás môžete kontaktovať:

 

ARTICLE 2. ÚDAJE O NAŠOM ÚRADNÍKOVI PRE OCHRANU ÚDAJOV

Náš úradník pre ochranu osobných údajov je Vám k dispozícii, aby odpovedal na Vaše požiadavky, vrátane uplatňovania práv týkajúcich sa osobných údajov.

Môžete ho kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára e-mailom na dpo.gdpr@stallergenesgreer.com alebo poštou na STALLERGENES CZ, s.r.o. – organizačná zložka, Česká 3/98, 831 03 Bratislava

 

ARTICLE 3. ZBER A PÔVOD ÚDAJOV

Všetky Vaše údaje sú zozbierané:

 • Buď priamo od Vás: údaje, ktoré nám uvádzate prostredníctvom rôznych médií, počas registrácie alebo používania aplikácie, ankiet alebo akoukoľvek priamou či nepriamou interakciou s našou skupinou. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii účasti na niektorom z podujatí, ktoré zastrešujeme, keď nám pošlete online žiadosť o zamestnanie alebo žiadosť o informácie a pod.

 

 • Alebo nepriamym spôsobom s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a  všeobecné nariadenie (EÚ) o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016
  • Údaje, ktoré zbierame automaticky, napr. pri sledovaní Vašej činnosti na našich internetových stránkach, platformách, aplikáciách, v službách, predovšetkým prostredníctvom cookies.
  • Údaje, ktoré zbierame s ohľadom na rozhodné právo z verejných zdrojov, vrátane údajov Vami poskytnutých na rôznych médiách.
  • Údaje, ktoré získavame v súlade so zákonom od tretích strán, napr. ak potrebujeme potvrdiť Vaše kontaktné údaje. V takomto prípade získavame vo všeobecnosti tieto osobné údaje od tretích strán, ktoré na to majú oprávnenie v rámci ich vlastných zásad ochrany súkromia a osobných údajov alebo v rámci dodržiavania zákona. Ak je to nevyhnutné, budeme Vás informovať o identite týchto tretích osôb podľa platných právnych informácií a vyzývame Vás, aby ste si prečítali ich zásady ochrany súkromia a osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac informácií o pôvode týchto údajov a podmienkach ich zberu.

V každom prípade ste informovaní o účele zberu týchto údajov prostredníctvom online formulárov o zbieraní osobných údajov, zákazníckeho účtu, ako aj prostredníctvom našej zásady správy súborov cookies.

 

ARTICLE 4. CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje sú zbierané a spracúvané na:

Správa našich internetových stránok a aplikácií

Právny základ :

 • Náš legitímny záujem zaručiť najlepšiu úroveň prevádzky a kvality našej stránky a aplikácií,
 • Váš súhlas pri registrácii,

Toto spracovanie zahŕňa:

 • Poskytnutie zabezpečeného prístupu k našim službám, platformám a aplikáciám online,
 • Správa Vašich účtov online s cieľom zabezpečiť a preveriť prístupové práva najmä prostredníctvom hesiel, záchytných bodov na obnovu hesla, bezpečnostných otázok a informácií, dokladov totožností poskytnutých štátom, číslom zdravotníckeho pracovníka, údajov týkajúcich sa vodičského oprávnenia a pasu,
 • Prezentácia Vám prispôsobených produktov a služieb,

 

Nábor zamestnancov

Právny základ :

 • Náš legitímny záujem vyhovieť dopytu po zamestnancoch,

Toto spracovanie s Vašou účasťou zahŕňa:

 • Vykonávanie nevyhnutných náborových činností s cieľom nájsť uchádzača, ktorý má kompetencie požadované pre danú pracovnú pozíciu,
 • Doplnenie databázy životopisov spoločnosti.

Kontrola liečiv

Právny základ :

 • Dodržiavanie platných právnych a regulačných povinností, a predovšetkým: právnych povinností týkajúcich sa kontroly liečiv a sledovanie potencionálnych nežiadúcich účinkov produktov

Kontrola liečiv zahŕňa:

 • Sledovanie nežiadúcich účinkov na pacientoch liečených produktami spoločnosti STALLERGENES a detekcia prepojenia medzi užívaním produktu a nežiadúcim účinkom,
 • Správu kontaktov spoločnosťou STALLERGENES s oznamovateľom (pacient, člen schváleného združenia pacientov, zdravotníckych pracovníkov, člen úradu pre zdravotnú starostlivosť), s osobou, ktorá má byť vypočutá za účelom dosiahnutia bližších informácií o oznámených nežiadúcich účinkoch alebo so zdravotníckym pracovníkom, ktorý sledoval osobu, u ktorej sa vyskytol nežiadúci účinok,
 • Bezpečnosť a vylepšenie produktov, hodnotenie prínosov a rizík každého z produktov
 • Dôraz na bezpečnosť,
 • Krízový manažment,
 • Zavádzanie šetriacich a investigatívnych činností,
 • Vykonávanie administratívnej záťaže, záznamov, vyhlásení alebo auditov

Informácie o zdravotnom stave

Právny základ :

 • Váš súhlas za účelom spracovania Vašej žiadosti,
 • Zmluvný: ak už ste zákazníkom spoločnosti STALLERGENES

Informácie o zdravotnom stave zahŕňajú:

 • Správa odpovedí na Vaše otázky týkajúce sa vlastností produktov, ich dávkovania alebo právnej úpravy,
 • Pomoc pacientom,
 • Poskytovanie asistenčných a zdravotných služieb,
 • Riadenie zapojenia pacientov,
 • Poskytovanie informácií týkajúcich sa predpisu liekov,

E-mailové kampane

Právny základ :

 • Váš súhlas, ak to platné právne predpisy vyžadujú, predovšetkým čo sa týka komerčných účelov a cookies

E-mailové kampane s Vašou účasťou zahŕňajú:

 • Vytváranie e-mailových kampaní,
 • Odosielanie newsletterov,

Odpovede na žiadosť orgánov

Právny základ :

 • Vykonávanie požiadaviek príslušných oficiálnych orgánov v súlade s platnými právnymi predpismi

Spracovanie odpovedí na žiadosť orgánov s Vašou účasťou zahŕňa:

 • Odpovede na žiadosti vydané správnymi alebo súdnymi orgánmi v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • Odpovede na rozhodnutia justičného orgánu, platobný rozkaz alebo akékoľvek iné rozhodnutie správneho alebo súdneho orgánu.

Profesionálna upozornenia

Právny základ :

 • Dodržiavanie platných právnych a regulačných povinností.
 • Tento proces sa týka nahlasovania a spracovania odborných upozornení.

 

ARTICLE 5. SPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Pri zbere údajov sú upresnené povinné alebo voliteľné údaje, ktoré od Vás žiadame, ako aj prípadné následky neuvedenia odpovede pri zbere týchto údajov.

Pre správu internetových stránok a aplikácií

Identita a kontaktné údaje

Údaje o pripojení

Údaje o alergiách, lokalizačné údaje,

Údaje týkajúce sa vplyvu alergií na výkon práce

Pre nábor zamestnancov

Identita a kontaktné údaje, informácie obsiahnuté v životopise, fotografia, rodinný stav, motivácia uchádzania sa o prácu.

Pre kontrolu liečiv

Identita, kontaktné údaje, dátum narodenia, zástupcovia lekárov alebo zamestnanci a oznamovatelia, miestne číslo prípadu a medzinárodné číslo prípadu, pacientova anamnéza (hodnotenie) a jeho rodinná anamnéza, použitý produkt, povaha a nežiadúce účinky

Uvádza sa, že táto liečba a údaje s ňou súvisiace sú predmetom pseudonymizácie

Pre informácie o zdravotnom stave

Identita pacienta, číslo telefónu, č. klienta, patológia (všeobecný popis pre kontrolu liečiv).

Pre e-mailové kampane

Identita, kontaktné údaje, číslo v registri zdravotníckych pracovníkov

Pre odpovede na žiadosť orgánov

Akékoľvek údaje slúžiace ako odpoveď na rozhodnutia justičného orgánu, platobný rozkaz alebo akékoľvek iné rozhodnutie správneho alebo súdneho orgánu

Odborné oznámenia

Totožnosť, funkcie a kontaktné údaje odosielateľa odborného upozornenia;

oznamované skutočnosti;

Prvky zhromaždené v rámci overovania oznámených skutočností;

- správa o overovaní;

- následné opatrenia v súvislosti s upozornením,

Údaje o pripojení

 

ARTICLE 6. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

V rámci svojich kompetencií a na účely spomenuté v článku 4, sú hlavnými osobami, ktoré by mohli mať prístup k Vašim údajom:

 • Naši oprávnení zamestnanci a oprávnení pracovníci našich pobočiek: poverení pracovníci našich marketingových, výrobných, obchodných, administratívnych, logistických a IT služieb, zodpovední za riadenie vzťahov so zákazníkmi a vyhľadávanie a kontrolné orgány, najmä kontrola liečiv
 • Oprávnení zamestnanci našich partnerov (zdravotnícki zamestnanci a zdravotnícke zariadenia, distribútori, iní členovia farmaceutického priemyslu a zdravotnej oblasti)
 • Oprávnení zamestnanci našich subdodávateľov:
  • Poskytovatelia hostingu
  • Poskytovatelia analytických riešení a databázy
  • Poskytovatelia marketingových riešení
  • Poskytovatelia elektronických schránok
  • Poskytovatelia CRM riešení
  • Poskytovatelia archivácie
  • Poskytovatelia a prevádzkovatelia telefonických riešení
  • Prevádzkovatelia databázy

Upozorňujeme, že naše údaje nepredávame tretím stranám.

 

ARTICLE 7. PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Sme nadnárodná organizácia s dcérskymi spoločnosťami, partnermi a subdodávateľmi nachádzajúcimi sa v mnohých svetových krajinách. Z toho dôvodu u nás dochádza k prenosu údajov (vrátane sprístupnenia, umožnenia zobrazenia alebo ich uskladnenia) v iných jurisdikciách, vrátane prenosu z Európskej únie mimo Európsku úniu do krajín, ktoré sa považujú za krajiny poskytujúce podobnú úroveň ochrany ako poskytuje krajina, v ktorej bývate.

V prípadoch, kedy nemôžeme preniesť údaje mimo Európsku úniu zabezpečíme adekvátne záruky, teda také, ako sú uvedené v platnej legislatíve týkajúcej sa ochrany údajov (predovšetkým Zmluvné typové dojednania Európskej komisie, ktoré sa v prípade potreby aplikujú).

 

ARTICLE 8. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Doba uchovávania údajov je stanovená v závislosti od cieľa realizovaného spracovania a zohľadňuje predovšetkým príslušné zákonné ustanovenia, ktoré v niektorých kategóriách určujú presnú dobu uchovávania, prípadné premlčacie doby, ako aj odporúčania Úradu na ochranu osobných údajov týkajúce sa niektorých kategórií spracúvania údajov.

 

ARTICLE 9. VAŠE PRÁVA

Máte právo na výkon práv, ktoré sú Vám poskytnuté v rámci platných právnych predpisov o ochrane údajov.

Za týmto účelom Vás informujeme, že máte právo:

 1. na základe Vašej žiadosti pristupovať k svojim osobným údajom - v takom prípade o nich dostanete kópiu, ak Vám nebudú poskytnuté priamo,
 2. na opravu osobných údajov v prípade, ak tieto údaje sú nepresné, neúplné alebo neplatné, 
 3. na odstránenie osobných údajov v situáciách stanovených platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov („právo na zabudnutie“) v prípade, ak sú tieto údaje nesprávne, neúplné, zavádzajúce, zastarané alebo ktorých zhromažďovanie, používanie, poskytovanie alebo skladovanie je zakázané
 4. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania, ak Vaše osobné údaje boli spracované a zbierané na základe Vášho súhlasu
 5. namietať spracovanie osobných údajov ak tieto údaje boli zbierané a spracované na základe našich zákonných záujmov. V takom prípade máte právo zdôvodniť svoju žiadosť vysvetlením osobitej situácie
 6. žiadať o obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených platným zákonom,
 7. získať osobné údaje za účelom ich prenosu tretím osobám podľa Vášho uváženia alebo priameho prenosu Vašich údajov týmto tretím osobám našimi zdravotníckymi zariadeniami, ak je to technicky možné (toto právo je uplatniteľné iba ak sa jedná o spracovanie na základe Vášho súhlasu).

Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára, e-mailom na dpo.gdpr@stallergenesgreer.com alebo poštou spoločnosti STALLERGENES na nasledovnú adresu STALLERGENES CZ, s.r.o. – organizačná zložka, Česká 3/98, 831 03 Bratislava, a to tak, že uvediete svoju identitu.

Vykonáme všetky potrebné opatrenia, aby sme Vám čo najskôr odpovedali.

O spracúvaní Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu poverenému ochranou osobných údajov. Napriek tomu Vás žiadame, aby ste v prvom rade kontaktovali nás. Ak si chcete toto právo uplatniť, musíte priamo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

 

ARTICLE 10. ÚDAJE O PRIPOJENÍ A COOKIES

Na našej stránke a v mobilnej aplikácii používame údaje o pripojení (dátum, čas, internetovú adresu, IP adresu návštevníka, prezeranú stránku) a cookies (malé súbory uložené v počítači) slúžiace na identifikáciu, zapamätanie prezeraných stránok, spočítanie návštevníkov našich stránok a našich mobilných aplikácií a poskytnutie Vám propagačných ponúk a cielenej reklamy na základe Vášho vyhľadávania, Vašich potrieb a záujmov.

Môžete schváliť, odmietnuť alebo zvoliť si typ cookies, ktoré sa budú ukladať vo Vašom počítači, a to kliknutím na stránke na zásady správy súborov cookie.

 

Last updated on: 24/06/2019

Spravovať súbory cookies