Zásady zpracování osobních údajů

Společnost STALLERGENES GREER si plně uvědomuje význam soukromí a ochrany osobních údajů v digitální éře a zavazuje se zajišťovat vhodnou ochranu osobních údajů vůči všem osobám, s nimiž udržuje vztahy, v co nejpřísnější shodě se zákonem č. 101/2000 Sb, a obecným nařízením (EU) o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

To zahrnuje veškeré činnosti zpracovávání údajů používané ve vztahu k osobám, s nimiž udržujeme vztahy v rámci našich činností a našich obchodních vztahů, jako jsou:

 • Uživatelé našich výrobků a služeb, a to včetně uživatelů našich internetových stránek a našich aplikací;
 • Zástupci našich smluvních partnerů a našich obchodních partnerů;
 • Uchazeči v rámci našich náborových činností

Cílem těchto zásad je umožnit Vám pochopit:

 • Účel: z jakých důvodů a cílů zpracováváme Vaše osobní údaje.
 • Základy: jaké právní základy odůvodňují zpracovávání Vašich osobních údajů
 • Odkud a z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje
 • Jaké jsou oprávněné strany, jimž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout
 • Na jakém místě můžeme my a oprávněné strany zpracovávat Vaše osobní údaje
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou připravena ze strany naší skupiny pro ochranu Vašich osobních údajů
 • Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje a jak určujeme dobu jejich uložení
 • Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete vykonávat
 • Jak nás můžete kontaktovat.

Tyto zásady můžeme průběžně upravovat, zejména tak, abychom se přizpůsobili vývoji nebo změně příslušného práva nebo vnitřních předpisů. Změny budou uvedeny na této stránce. Prosíme Vás, abyste si tyto zásady pravidelně pročítali.

Zavazujeme se vždy dodržovat dvě (2) základní nezbytné zásady:

 • Neustálou kontrolu nad Vašimi osobními údaji máte Vy;
 • Vaše údaje zpracováváme transparentně, se zřetelem na soukromí a zabezpečení.

 

ARTICLE 1. TOTOŽNOST A ÚDAJE O OSOBĚ ODPOVĚDNÉ ZA ZPRACOVÁNÍ

Osobami odpovědnými za zpracování Vašich údajů jsou společnosti STALLERGENES GREER (dále jen společnost STALLERGENES) a její partnerské společnosti.

Vaše údaje je možné sdílet mezi společností STALLERGENES GREER a jejími partnerskými společnostmi.

Společnost STALLERGENES CZ, s.r.o. – zapsaná v Obchodním rejstříku, se sídlem společnosti na Křenova 438/7,Praha 6 162 00

Veškeré dotazy týkající se správy a používání Vašich osobních údajů nám můžete zasílat:

STALLERGENES, s.r.o. – organizačná zložka

Křenova 438/7,Praha 6 162 00

 • Nebo telefonicky na čísle 222 515 342

 

ARTICLE 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE NAŠEHO PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů bude odpovídat na všechny Vaše žádosti včetně výkonu Vašich práv souvisejících s Vašimi osobními údaji.

Lze se s ním spojit pomocí tohoto kontaktního formuláře e-mailem na adresu dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, nebo poštou na adresu Stallergenes STALLERGENES CZ, s.r.o. – Křenova 438/7,Praha 6 162 00 - Czech Republic

 

ARTICLE 3. SHROMAŽĎOVÁNÍ A PŮVOD ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které se Vás týkají, shromažďujeme:

 • Buď přímo od Vás: co se týče údajů, které nám poskytujete různými prostředky, během přihlašování nebo používání aplikace, pomocí dotazníků a jakékoli přímé či nepřímé komunikace s naší skupinou. Může se jednat například o údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte k účasti na akcích, které podporujeme, když nám zašlete on-line přihlášku do výběrového řízení nebo žádost o informace atd.

 

 • Nebo nepřímo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb a becným nařízením (EU) o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016
  • Údaje, které automaticky shromažďujeme, například když sledujeme Vaši komunikaci s našimi internetovými stránkami, našimi platformami, aplikacemi a službami, zejména prostřednictvím souborů cookies.
  • Údaje, které shromažďujeme v souladu s příslušným zákonem z veřejně dostupných zdrojů, a to včetně údajů, které sami zveřejníte v různých médiích.
  • Údaje, které získáme zákonnou cestou od třetích osob, například když potřebujeme ověřit Vaše kontaktní údaje. Obdobně, tyto osobní údaje obecně získáváme od třetích osob, které jsou oprávněné tak činit v rámci jejich vlastních zásad ochrany soukromí a osobních údajů nebo v souladu se zákonem. Pokud je to nutné, budeme Vás informovat o totožnosti těchto třetích osob v příslušných informačních sděleních a prosíme vás, abyste si ověřili jejich vlastní zásady ochrany soukromí a osobních údajů, abyste zjistili další informace o těchto údajích a podmínkách jejich shromažďování.

Budeme vás neustále informovat o účelech, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím různých on-line formulářů shromažďování údajů, Vašeho účtu zákazníka nebo dokonce prostřednictvím našich zásad správy souborů cookies.

 

ARTICLE 4. ÚČELY A ZÁKONNÉ ZÁKLADY ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro tyto účely:

Správa našich internetových stránek a aplikaci

Zákonný základ:

 • Náš oprávněný zájem zaručit optimální úroveň fungování a kvality naší stránky a aplikací;
 • Váš souhlas, jakmile se zapíšete;

Toto zpracování zahrnuje:

 • Poskytnutí zabezpečeného přístupu k našim on-line službám, našim platformám a aplikacím;
 • Správa vašich on-line účtů, abychom Vám zajistili nebo ověřili Vaše přístupová práva zejména na základě hesel, nápověd pro dohledání hesel, otázek a bezpečnostních údajů, dokladů totožnosti poskytnutých státem, čísla zdravotnického pracovníka, údajů souvisejících s řidičským oprávněním a cestovním dokladem;
 • Prezentace našich výrobků a nabídek, které Vám jsou přizpůsobené;

Nábor zaměstnanců

Zákonný základ:

 • Náš oprávněný zájem uspokojit požadavky v oblasti zaměstnanců,

Toto zpracování zahrnuje:

 • Provádění náborových činností nezbytných k nalezení uchazeče s kompetencemi požadovanými pro konkrétní pracovní zařazení,
 • Plnění databáze životopisů společnosti.

Farmakovigilance

Zákonný základ:

 • dodržování platných zákonných povinností a předpisů a zejména: zákonné povinnosti související s farmakovigilancí a možným dohledem nad nežádoucími účinky výrobků

Farmakovigilance zahrnuje:

 • Dohled nad nežádoucími účinky u pacientů ošetřovaných výrobky společnosti STALLERGENES a detekce vazby mezi použitím výrobku a nežádoucími účinky;
 • Správu kontaktů ze strany společnosti STALLERGENES s notifikovanou osobou (pacient, člen autorizovaného sdružení pacientů, zdravotničtí pracovníci, člen zdravotnického orgánu) s osobou, které je třeba položit dotazy pro zjištění přesných údajů o hlášeném nežádoucím účinku, nebo se zdravotnickým odborníkem, který sledoval osobu, u níž se objevil nežádoucí účinek;
 • Bezpečnost a zlepšování výrobků, hodnocení přínosů a rizik u každého z výrobků;
 • Kontrolu bezpečnosti;
 • Správu krizových situací;
 • Zavedení preventivních kroků a prošetřování;
 • Realizaci správních formalit, registrací, prohlášení nebo auditů;

Zdravotnické informace;

Zákonný základ:

 • Váš souhlas se zpracováním Vaší žádosti;
 • Smlouva: pokud již jste zákazníkem společnosti STALLERGENES

Zdravotnické informace zahrnují:

 • Vyřizování odpovědí na Vaše dotazy ohledně vlastností výrobku, jejich užívání nebo předpisů;
 • Pomoc pacientům;
 • Poskytování asistenčních služeb zdravotnickým provozům;
 • Správu zapojení pacientů;
 • Poskytování informací o předpisu;

E-mailové kampaně.

Zákonný základ:

 • Váš souhlas, pokud je vyžadován platnými předpisy, zejména v souvislosti s potenciálními obchody a soubory cookies

E-mailové kampaně zahrnují:

 • Vytváření e-mailových kampaní;
 • Rozesílání bulletinů;

Odpověď na žádosti úřadů.

Zákonný základ:

 • Provedení dotazů u úřadů ohledně oprávnění v souladu s platnými zákony;

Zpracování odpovědi na žádosti orgánů zahrnuje:

 • Odpověď na žádosti od správních nebo soudních orgánů v souladu s příslušnými zákony;
 • Odpověď na soudní žádosti, soudní příkaz nebo na jakékoli jiné rozhodnutí soudního nebo správního orgánu.

Profesionálni upozornění

Právní základ:

 • Dodržování platných právnich a regulačnich povinností.

Tento proces se týká hlášení a vyřizováni profesnich upozornění.

ARTICLE 5. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Povinná nebo dobrovolná povaha požadovaných osobních údajů a případné následky vyplývající z toho, pokud Vám neposkytneme odpověď, se upřesňují během jejich shromažďování.

Pro správu internetových stránek a aplikací

Totožnost a kontaktní údaje;

Údaje týkající se připojení;

Údaje o alergickém stavu; údaje o poloze;

Údaje týkající se dopadu alergických stavů na pracovní život.

Pro nábor zaměstnanců

Totožnost a kontaktní údaje, informace uvedené v životopise, fotografie, rodinný stav, motivace pro podání přihlášky.

Pro farmakovigilanci

Totožnost, kontaktní údaje, datum narození, zdravotní zmocněnci nebo zaměstnanci a notifikující osoby, místní číslo případu a mezinárodní číslo případu, osobní anamnéza (průběh) a rodinná anamnéza, použitý výrobek, druh nežádoucích účinků;

Toto zpracování a údaje, které s ním souvisejí, podléhají pseudonymizaci

Pro zdravotnické informace

Totožnost pacienta, číslo telefonu, č. zákazníka, patologie (obecný popis pro přenos do farmakovigilance).

Pro e-mailové kampaně

Totožnost, kontaktní údaje, č. člena komory pro zdravotnické pracovníky

Pro odpovědi na žádosti úřadů

Veškeré údaje umožňující odpovědět na soudní žádosti, soudní příkaz nebo na jakékoli jiné rozhodnutí soudního nebo správního orgánu

Odborná upozornění

Totožnost, funkce a kontaktní údaje odesílatele odborného upozornění;

hlášené skutečnosti;

prvky shromážděné v rámci ověřování oznámených skutečností;

- zpráva o ověřovacích operacích;

- následná opatření v souvislosti se záznamem,

Údaje o spojení

 

ARTICLE 6. PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ

V rámci jednotlivých přiřazení a pro účely uvedené v článku 4, patří mezi hlavní osoby, které by mohly mít přístup k Vašim údajům, tyto osoby:

 • Naši oprávnění pracovníci a autorizované osoby z našich partnerských společností: oprávnění pracovníci našich oddělení marketingu, výroby, obchodu, správy, logistiky a informatiky pověření vyřizováním vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky a pověření kontrolou, jako je farmakovigilance;
 • Pracovníci oprávnění našimi partnery (zdravotničtí pracovníci a zdravotnické organizace, prodejci, další členové farmaceutického průmyslu a zdravotnického sektoru);
 • Oprávnění pracovníci našich subdodavatelů:
 • Poskytovatelé hostingu;
 • Dodavatelé analytických řešení a databází;
 • Dodavatelé řešení pro e-mailing;
 • Poskytovatelé elektronických zpráv;
 • Poskytovatelé řešení CRM;
 • Poskytovatelé archivace;
 • Poskytovatelé a editoři telefonických řešení;
 • Editoři databází;

Upozorňujeme Vás, že Vaše údaje nejsou prodávány třetím osobám.

 

ARTICLE 7. PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Jsme nadnárodní společnost s pobočkami, partnery a subdodavateli v řadě zemí celého světa. Z tohoto důvodu můžeme přenést Vaše osobní údaje (včetně udělení přístupu k nim, umožnění je zobrazovat nebo realizace jejich uskladnění) v jiných jurisdikcích včetně území Evropské unie i mimo Evropskou unii, v zemích, které lze považovat za země, které neposkytují úroveň ochrany odpovídající úrovni poskytované v zemi, v níž máte bydliště.

Pokud musíme přenést Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, ověřujeme, že v dané zemi platí příslušné záruky, které odpovídají zárukám stanoveným platnými zákony v oblasti ochrany osobních údajů (například platné standardní smluvní doložky Evropské komise).

 

ARTICLE 8. DOBA ARCHIVACE ÚDAJŮ

Doba uchovávání údajů je stanovena v závislosti na cíli realizovaného zpracování a zohledňuje především příslušná zákonná ustanovení, které v některých kategoriích určují přesnou dobu uchovávání, případné promlčecí doby, jakož i doporučení Úřadu na ochranu osobních údajů týkající se některých kategorií zpracování údajů.

 

ARTICLE 9. VAŠE PRÁVA

Máte možnost uplatňovat práva, která vám jsou přiřknuta v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany údajů.

Pro tyto účely vás informujeme, že máte právo:

 1. na přístup k Vašim osobním  údajům po jednoduché žádosti, pak obdržíte kopii, pokud vám nejsou tyto údaje zpřístupněny přímo (článek 15 GDPR),
 2. na opravu Vašich osobních údajů v případě, že jsou tyto údaje neúplné, nepřesné nebo zastaralé (článek 16 GDPR), 
 3. na vymazání Vašich osobních údajů v situacích stanovených platnými předpisy pro oblast ochrany osobních údajů („právo být zapomenut“) (článek 17 GDPR), pokud jsou tyto údaje nepřesné, neúplné, pochybné, zastaralé nebo pokud je jejich shromažďování, používání, poskytování nebo uchovávání zakázáno
 4. na odvolání vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, pokud byly Vaše osobní údaje zpracovány a shromážděny na základě Vašeho souhlasu (článek 13 odst. 2 písm. c GDPR)
 5. na vznesení námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů, pokud byly shromážděny a zpracovány na základě našich oprávněných zájmů, pak musíte odůvodnit svou žádost a objasnit nám vaši konkrétní situaci (článek 21 GDPR)
 6. požádat o omezení zpracování v situacích určených příslušnými zákony (článek 18 GDPR),
 7. přijímat Vaše osobní údaje pro předání třetím osobám podle Vašeho rozhodnutí, nebo předat Vaše osobní údaje těmto třetím osobám našimi prostředky, pokud je to technicky proveditelné (toto právo lze uplatnit pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) (článek 20 GDPR).

Pokud si přejete uplatnit jedno či druhé toto právo, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře, nebo e-mailem na adresu dpo.gdpr@stallergenesgreer.com nebo poštou na adresu STALLERGENES STALLERGENES CZ, s.r.o. – Křenova 438/7,Praha 6 162 00 - Czech Republic, a to s dokladem totožnosti.

Přijmeme nezbytná opatření, abychom Vám odpověděli v co nejkratší lhůtě.

O zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost příslušnému orgánu pověřenému ochranou osobních údajů. Přesto Vás žádáme, abyste v první řadě kontaktovali nás. Pokud si chcete toto právo uplatnit, musíte přímo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ARTICLE 10. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘIPOJENÍ A SOUBORŮ COOKIES

Na našich stránkách a v naší mobilní aplikaci využíváme údaje o připojení (datum, čas, internetová adresa, protokol počítače návštěvníka, prohlížená stránka) a soubory cookies (malé soubory ukládané do Vašeho počítače), které nám umožňují identifikovat, uložit do paměti vaše prohlížení týkající se zejména procházených stránek, měřit počet návštěv na naší stránce a uživatelů naší mobilní aplikace a nabízet Vám reklamní nabídky a cílenou propagaci v závislosti na Vašem pohybu, Vašich potřebách a oblastech zájmu.

Můžete vyslovit souhlas, odmítnout nebo zvolit ten typ souborů cookies, s jejichž uložením na Vašich koncových zařízeních souhlasíte, a to podle našich Zásad správy souborů cookies.

Spravovat soubory cookies